Uavhengig kontroll

Uavhengig kontroll

1.1.2013 vart det innført nye reglar om obligatorisk uavhengig kontroll i byggesaker.

Kva er uavhengig kontroll?

Den uavhengige kontrollen skal sjå til at det er gjennomført kvalitetssikring av byggjearbeida, at prosjekteringa av tiltaket oppfyll krava i byggteknisk føreskrift (TEK10) og at byggjearbeida er utført i høve til teikningar og arbeidsskildringar.

Hensikta med reglane er å bidra til at det vert bygd med rett kvalitet og for å redusere byggfeil. Kontrollen vert innført på område som har betyding for liv, helse og tryggleik, og der konsekvensane av feil er alvorlege.

Kva skal kontrollerast?

I tiltaksklasse 1 er det krav om uavhengig kontroll av:

  • Fuktsikring av søknadspliktige våtrom i bustader
  • Lufttetthet i nye bustader – Eg utfører tetthetskontoll av byggningar etter NS –EN 13829.

Krava gjelder òg for fritidsbustader med meir enn éi bueining.