Skade/reklamasjon

Skade/reklamasjon

Reklamasjon

Vert brukt i samband med eigarskifte eller utført handverksarbeid.
Reklamasjonsrapport er ei vurdering av dei tilhøva som ein ynskjer å reklamera på ved eigedomen.

Oppdraget går ut på å vurdera dei reklamerte tilhøva på staden samt tilgjengeleg teknisk saksdokumentasjon.

Dei økonomiske konsekvensane av reklamasjonen blir berekna med utbetring til referansenivået dersom det blir påvist feil i utføringa

Skade

Skade etter brann, lekkasje av vatn, vind,fukt og liknande.

Forsikringsselskapa rekvirerer som regel skadetaksten, men det kan og gjerast av forsikringstakar.

Til vanleg blir skadetakst rekvirert frå forsikringsbransjen sine skadeselskap.