Tilstandsrapport

Tilstandsrapport

Ein Tilstandsrapport vil gje kjøpar grundig informasjon om bygningen sin tekniske tilstand og kva som må påreknast av vedlikehald og utbetringar. Slik kan kjøpar få betre oversyn og kontroll på kostnadane ved sin nye eigedom.

Ein tilstandsrapport vil gje auka tryggleik for alle partar og ein kan unngå tvistar i etterkant av handelen. Til andre føremål kan du be om Tilstandsanalyse.

Tilstandsanalyse

Tilstandsanalyse blir gjerne nytta for spesielle bygningsdelar, døme kan vera fuktkontroll i kryperom, vurdering av våtrom eller av takkonstruksjonar. Føremålet med ei tilstandsanalyse er å kartleggja bygningen sin tekniske tilstand med siktemål å laga ein plan for vedlikehald og aktuelle utbetringstiltak.

Takstingeniøren gjennomfører ei grundig synfaring av takstobjektet og lagar ein detaljert rapport om den tekniske tilstanden på dei einskilde bygningsdelane og kommenterer også trongen for vedlikehald og evt. utskifting.

Tilstandsanalyse frå NITO Takst blir gjennomført med basis i NS 3424 Tilstandsanalyse for byggverk. Tilstandsanalyse er uavhengig av verdi-/marknadsvurdering.