Verdi og lånetakst

Verdi og lånetakst

Normal salsverdi

Normal salsverdi er det beløpet som takstingeniøren meiner at eigedomen normalt kan omsetjast for på takseringstidspunktet. Lagt til grunn at det er eit fritt sal i ein open marknad og med fleire interessentar.

Låneverdi

Ein meir forsiktig vurdert marknadsverdi som skal gje lånegjevar naudsynt sikring for panten i eigedomen.

Teknisk verdi

Den teknisk verdien på eit bygg er eit reknestykke som er sett saman av:

  • Normale byggekostnadar for tilsvarande nye bygningar på staden oppført med aktuelle byggemateriale og metodar
  • Frådrag for slit, elde, gjenståande arbeid og ukurante konstruksjonsløysingar (til dømes for lite isolasjon)
  • Tomteverdien – marknadsprisen for råtomta med tillegg for tekniske grunninvesteringar og anna opparbeiding (td. mur og hage)
  • Attraktivitet, som vert verdivurdert og kjem til uttrykk i tomteverdien

Atterhald i ein takstrapport og dokumentkontroll

Vanleg prosedyre for takstrapportar er at det vert gjort kontroll mot matrikkelen (eigedomsdata / heimelshavar). Ein eigedom kan også ha hefte eller servituttar – til vanleg er slikt tinglyst og registrert i Grunnboka.
Bruk av eigedomen og bygningane er òg underlagt godkjenning hjå kommunale myndigheiter – byggesak. Ved avhending bør det hentast inn slike opplysningar, noko som vanlegvis vert gjort av meklar.

NITO Takst presiserer at takstformatet Verdi- og lånetakst ikkje er ein tilstandsrapport med detaljert gjennomgang av alle bygningskonstruksjonar.

Verdi- og lånetakst er det tradisjonelle rapportformatet ved eigarskifte og vurdering av marknadsverdi. Ein Verdi- og lånetakst gjev ei kortfatta utgreiing om eigedomen og konkluderer med ei marknadsvurdering.

Verdi- og låntekast er òg aktuelt for kontroll og korreksjon av verdigrunnlag ved likningsformue og eigedomsskatt.